Stuur een mailtje naar; Toekomst Malden Noordoost

Presentatie en beoordeling voorlopig ontwerp Vuurvogel-2-terrein

Links van noord naar zuid de Schoren, rechts de Randwijksingel.

Op 20 en 21 oktober 2021 konden bewoners van de Molenwijk hun mening geven over een voorlopig ontwerp voor het park dat in de plaats moet komen van het terrein 'rond Vuurvogel 2'. In de vorige nieuwsbrief stond een verslag van de discussies over dit ontwerp in een van de twee fysieke sessies. In deze nieuwsbrief een uitvoeriger verslag van de digitale (ca. 30 deelnemers) en fysieke (in totaal 20 deelnemers) sessies. Het verslag begint met een korte presentatie van het ontwerp, gevolgd door een beoordeling van de verschillende aspecten daarvan door de in totaal 50 bewoners.

Het ontwerp is gebaseerd op het concept van een molen waarvan de wieken verbeeld worden door een bloesemboulevard en een wadilijn* die elkaar kruisen bij de ‘ontmoeting’, de as waar de molen om draait. Vervolgens wordt een aantal onderdelen van het park toegelicht zoals de parkeermogelijkheden en het appartementencomplex (bestaande uit een onderbouw en daarop licht gedraaid de bovenbouw).  Veel aandacht wordt besteed aan de beplanting van het park, gebaseerd op een overgang van stedelijk naar landschappelijk groen van de Heemtuin. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk gespaard en aangevuld met een selectie uit 14 nieuwe boomsoorten. Bloesembomen komen langs de boulevard te staan en alle nieuwe bomen moeten bestand zijn tegen enige droogte. De afkoppeling van het regenwater verloopt via een aantal watergangen naar de wadi.  Er wordt ruimte gemaakt voor sport en spel waarbij de oude molen van Thijsen – die er oorspronkelijk stond – een belangrijke inspiratiebron is voor de vormgeving van de toestellen in de speeltuin.   

Beoordeling van het ontwerp

Het oordeel van de bewoners is gepeild aan de hand van een aantal vragen en uitgedrukt in rapportcijfers. Op de openingsvragen ’Wat vindt u van het gehele ontwerp, Wat mist u en Wat kan er weggelaten worden’,  kwamen zeer positieve reacties. Vervolgens zijn vier meer specifieke vragen gesteld. De vraag ‘Wat vindt u van de speel- en sportmogelijkheden’ scoorde tussen de 7 en 8,6. ‘Wat is uw oordeel over de beplanting’ scoorde tussen de 7,5 en de 9,2. ‘Wat vindt u van de aandacht voor klimaatadaptatie’ scoorde tussen de 8 en de 9 en de score op de vraag ‘Wat vindt u van het gebouw en de parkeermogelijkheden’ varieerde tussen de 6,2 en 8,9.  cc

Een interessante observatie is dat de 30 bewoners die digitaal hun oordeel gaven in alle gevallen een hoger rapportcijfer gaven dan de 20 bewoners die aan de fysieke sessies meededen. De eerste groep bestond voornamelijk uit werkende mensen, de tweede groep merendeels uit gepensioneerden die de tijd hadden om overdag naar de bijeenkomsten te komen.   

Planning

Het is de bedoeling in 2022 te komen tot een beeldkwaliteitsplan. Ook zou er dan een nieuw bestemmings- en omgevingsplan klaar moeten zijn, om in 2023 te beginnen met de uitvoering ervan.


* Wadi: bufferings- en infiltratievoorziening, tijdelijk gevuld met regenwater (Water Afvoer Drainage Infiltratie).